• Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

    • ZASADY KONTAKTÓW (WSPÓŁPRACY) Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI WYCHOWANKÓW SALEZJAŃSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W TRZCIŃCU

     ZASADY ODWIEDZIN, KONTAKÓW TELEFONICZNYCH, URLOPOWAŃ, PRZESYŁANIA PACZEK ORAZ KIESZONKOWEGO

     NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

      

     Wszystkie niezbędne informacje i procedury dla rodziców/opiekunów prawnych dostępne są na stronie internetowej www.trzciniec-esalezjanie.edupage.org w zakładce dokumenty do pobrania oraz kontakt.

      

     1. Informacja o procedurze przejęcia wychowanka

      

     Procedura skierowania:

     • Sąd Rodzinny i Nieletnich wydaje Postanowienie o umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
     • w dalszej kolejności Centralny System Kierowania Nieletnich (którym jest Komisja ds. kierowania nieletnich) wydaje Skierowanie, czyli podejmuje decyzję, w którym MOW będzie umieszczony nieletni

     Dokumentacja niezbędna do przyjęcia wychowanka do MOW:

     • Skierowanie wydane przez Komisję ds. kierowania nieletnich 
     • orzeczenie Sądu o umieszczeniu w MOW

     Podczas pobytu wychowanka w MOW kompletowana jest pozostała dokumentacja wskazana do realizowania procesu resocjalizacji:

     • kopię wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez kuratora sądowego;
     • kopię opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych lub innej specjalistycznej placówki;
     • odpis aktu urodzenia nieletniego;
     • posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego (oryginały karty zdrowia i karty szczepień)
     • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane
     • dokumentacja szkolna

      

     Procedura przyjęcia - kolejne kroki:

     • rodzic (opiekun prawny) niezwłocznie po otrzymaniu informacji o umieszczeniu nieletniego w naszej placówce powinien skontaktować się z dyrektorem ośrodka i umówić datę przywozu wychowanka do ośrodka
     • jeśli rodzic w ciągu 1 tygodnia od skierowania nie dowiezie syna, dyrektor powiadamia odpowiedni Sąd, który zazwyczaj zleca Policji zatrzymanie i dowiezienie nieletniego do placówki.

      

     Co ze sobą ma zabrać nowy wychowanek:

     • Powinien zabrać rzeczy osobiste, takie jakby jechał do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie, w tym klapki, kurtkę, strój sportowy (w tym obuwie na salę gimnastyczną), środki higieny osobistej, zeszyty, długopisy

      

      

     1. Zasady pobytu oraz opłaty w placówce

      

     Opłaty w placówce:

     • Rodzice/opiekunowie prawni, (placówki opiekuńcze) ponoszą koszty wyżywienia wychowanków (tzw. wsad do kotła) w wys. 16 zł dziennie w roku szkolnym 2023/2024
     • Rodzice/opiekunowie prawni zapewniają wychowankom środki czystości i higieny osobistej, ubrania, obuwie, kieszonkowe i inne potrzebne rzeczy. Pokrywają również koszty podróży z i do domu w trakcie urlopowania.

      

     Nr konta do wpłat za posiłki oraz kieszonkowe:

     BGŻ BNP PARIBAS 

     88 1600 1084 1844 7296 3000 0002

     Darowizny

     61 1600 1084 1844 7296 3000 0003

      

     Czas pobytu wychowanka w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym:

     • Nieletni, który na podstawie odpowiedniego zarządzenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich otrzymał środek wychowawczy w postaci pobytu w MOW, musi przebywać w placówce:
     • do ukończenia 18 roku życia - jeśli Sąd wydał Postanowienie z art. 7 pkt 10 uwrn*
     • do chwili wydania nowego Postanowienia - jeśli Sąd wydał Postanowienie tymczasowe (tymczasowy pobyt w MOW)

     * uwrn -Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

      

     Zasady obowiązujące wychowanków:

     • Każdy wychowanek Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki wychowanka.
     • W Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu wychowankowie nie mogą używać smartfonów oraz urządzeń posiadających dostęp do Internetu i kamery (przeciwdziałanie Cyberprzemocy w tym uzależnienie od gier komputerowych i Internetu, Cyberstalking, Trollowanie, Flaming, Cyberprostytucja, Internetowe wyzwania  - w oparciu o serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl i publikacje „Standard bezpieczeństwa on-line placówek oświatowych”. Wychowankowie mogą korzystać z telefonów komórkowych bez funkcji nagrywania obrazu i dźwięku w określonych godzinach (punkt 3 zasady kontaktów telefonicznych i odwiedzin)
     • Wychowankowie mają możliwość korzystania z komputera lub tabletu z dostępem do Internetu w ramach zajęć zorganizowanych.
     • Wychowankowie nie mogą posiadać przy sobie pieniędzy i kart płatniczych. Pieniądze i karty płatnicze wychowanków przechowywane są w depozycie. Pieniądze (kieszonkowe) i karty płatnicze wydawane są w razie potrzeby (zakupy w sklepie, przez internet – pod nadzorem wychowawcy)
     • Smartfony oraz urządzenia posiadając dostęp do Internetu i kamery, pieniądze i karty płatnicze, przechowywane są w depozycie. Wychowanek może odebrać rzeczy z depozytu w momencie wyjazdu na urlopowanie lub opuszczenia ośrodka (wygaśnięcie lub zmiana środka wychowawczego).

      

     1. Zasady kontaktów telefonicznych i odwiedzin

      

     Procedura odwiedzin:

     • miejscu i czasie trwania odwiedzin decydują w kolejności, dyrektor, wicedyrektor, a ostatecznie pełniący dyżur wychowawca.
     • Osobami mogącymi odwiedzać nieletniego w placówce jest najbliższa rodzina lub opiekun prawny.
     • Odwiedzający zobowiązany jest do:

     - trzeźwości w momencie przyjazdu,

     - posiadania dokumentu tożsamości,

     - przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu podczas odwiedzin, (np. noże, ostre przedmioty, dezodoranty itd.)

     - podporządkowania się normom obowiązującym w placówce

     - dostosowania się do poleceń pracowników placówki.

     • Niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie oraz nakaz niezwłocznego opuszczenia terenu placówki.
     • W razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub obowiązującymi normami, w uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest dyrektor, policja lub sąd nieletniego.
     • W przypadku gdy nieletni powróci do placówki pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub będzie próbował wnieść na teren placówki alkohol, wyroby tytoniowe lub środki odurzające, lub przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu dyrektor może ograniczyć odwiedziny w placówce oraz o zaistniałej sytuacji poinformować sąd nieletniego.

      

     Dane teleadresowe:

      

     Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu, Trzciniec 25, 78-550 Czaplinek

      

     Adresy email:

      

     Telefony:

     • sekretariat Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego i Szkoły Branżowej I-go stopnia: od pon. do pt. w godz. 7.00-15.00: - tel. (94) 375-87-26 wew. 10, fax (94) 375-48-26 wew. 13
     • internat nr 1 (przy lotnisku w Broczynie) tel. (94) 375-32-57 wew. 19 od pon. do pt. w godz. 14.00-8.00, sob. i niedz. - całodobowo
     • internat nr 2 (pałac w Trzcińcu) tel. (94) 375-19-89 od. pon do pt. w godz. 14.00 - 7,00 sob. i niedz. - całodobowo
     • Dyrektor - kontakt przez sekretariat
     • Wicedyrektor Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego - kontakt przez sekretariat
     • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej i Branżowej Szkoły I-go stopnia - kontakt przez sekretariat
     • Pedagog Szkoły Podstawowej i Szkoły Branżowej I-go stopnia - wew.12
     • Księgowość - wew. 11
     • Pedagog socjalny - wew. 20

     Zasady kontaktu rodziców/opiekunów prawnych z wychowankami:

     • W Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu obowiązuje ramowy plan dnia, z którego wynikają codzienne zajęcia i obowiązki wychowanków. Ramowy plan dnia stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej ośrodka. W związku z realizacją zadań statutowych, zostały ustalone następujące zasady kontaktów telefonicznych rodziców/opiekunów prawnych i innych upoważnionych do kontaktu osób z wychowankami:
     • Wychowankowie otrzymują telefony komórkowe od poniedziałku do piątku w godzinach od 20.30 do 21.00 oraz w sobotę i niedzielę od 20-21
     • Wychowankowie mają prawo do wykonania jednego połączenia w tygodniu z telefonu stacjonarnego na koszt placówki
     • Rodzice/opiekunowie prawni mogą dzwonić na telefon stacjonarny ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 20.00-21.30 oraz w soboty i niedzielę w godzinach od 12.00 do 21.00 z uwzględnieniem zajęć zorganizowanych oraz posiłków.

      

     1. Zasady dotyczące urlopowań wychowanków

      

     • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest placówką nieferyjną, co znaczy, że wychowankowie zgodnie z decyzją Sądu przebywają w nim przez cały rok i nie przysługują im wakacje lub ferie, jak w szkołach i placówkach otwartych.
     • Za zgodą Sądu wychowankom można udzielać przepustek do domu rodzinnego (opiekuna prawnego), jeśli wychowanek zasługuje na to odpowiednim zachowaniem. Wniosek o zgodę Sądu przygotowuje wychowawca. Udzielenie zgody przez Sąd nie oznacza, że placówka jest zobowiązana urlopować nieletniego – Sądy pozostawiają ostateczną decyzję Dyrektorowi MOW. Placówka występuje do Sądów o jednorazowe bądź stałe (całoroczne) zgody na urlopowanie. Udzielenie przez Sąd zgody całorocznej nie zmienia zasad dotyczących udzielania przepustek przez MOW, a jedynie ułatwia pracę sekretariatowi. Termin określony w zgodzie jednorazowej Sądu w żaden sposób nie wiąże placówki - Dyrektor może go skracać bądź anulować przepustkę zależnie od zachowania nieletniego.
     • Zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich o urlopowanie może wnioskować również rodzic / opiekun prawny. W praktyce stosujemy rozwiązanie wspólnego z rodzicem wniosku do Sądu o zgodę na urlop, co potwierdza, że rodzic jest w stanie przyjąć w danym terminie syna pod opiekę. Decyzja o udzieleniu przepustki należy do Dyrektora.
     • Aby uzyskać przepustkę, wychowanek musi zachowywać się nienagannie w placówce, przestrzegać regulamin, uzyskać poprawną ocenę resocjalizacyjną, nie mieć przeciwskazań terapeutycznych. Wykaz terminów urlopowań dostępny jest na stronie internetowej ośrodka.
     • Jeśli wychowanek otrzyma naganę Dyrektora z której wynika całkowite odebranie przywilejów to jest to równoznaczne z niemożliwością skorzystania z urlopowania w okresie obowiązywania nagany.
     • Wykaz terminów urlopowań zawiera również terminy urlopowań nagrodowych. Wyjazd na takie urlopowanie jest uzależniony od uzyskanej oceny resocjalizacyjnej od db do wz.
     • Wychowanków w trakcie przepustki obowiązuje Regulamin wychowanka MOW.
      Łamanie regulaminu w tym ucieczka lub niepowrót powoduje odebranie najbliższej przepustki. Brak powrotu na czas powoduje, że każdy dzień nieusprawiedliwionego pobytu poza placówką skraca o jeden dzień następną przepustkę (przepustki). Popełnianie w czasie urlopowania czynów karalnych bądź notoryczne niepowroty skutkują odebraniem  przepustek nawet do końca roku szkolnego.
     • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanka podczas jego przejazdów oraz pobytu na przepustce przejmuje rodzic / opiekun prawny. Do niego też należy utrzymanie i wyżywienie syna podczas przepustki oraz zapewnienie pieniędzy na przejazdy.

      

  • Kontakty

   • Salezjański Ośrodek Wychowawczy "Dom Młodzieży" im. św. Jana Bosko w Trzcińcu
   • mow-46@wp.pl, dyrektor.mow46@gmail.com, wicedyrektor.mow46@gmail.com
   • Biuro/szkoła tel 943758726, 943754826 fax 943754826 Internat nr. 1 943753257 Internat nr. 2 943751989 telefon do dyżurnego 539548899
   • Trzciniec 25 78-550 Czaplinek Poland
  • Logowanie