• Regulamin
    Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego
    w Trzcińcu MOW-46

    § 1 Wychowanek ma obowiązek:

    1. Sumiennie wypełniać plan zajęć w SOW czyli punktualnie i regularnie uczestniczyć we wszystkich punktach planu dnia (załącznik nr 1), to znaczy:
     1. uczestniczyć w apelu porannym i wieczornym oraz w cotygodniowej konferencji dyrektora (dla osób deklarujących się jako katolicy w czasie apelu porannego organizuje się modlitwy poranne, w czasie apelu wieczornego - modlitwy wieczorne ze słówkiem salezjańskim, a konferencja dyrektora jest wygłaszana podczas Mszy Św.),
     2. systematycznie  i sumiennie realizować obowiązek szkolny i/lub obowiązek nauki,
     3. uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i kołach zainteresowań,
     4. systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych poprzez codzienne uczestniczenie w zajęciach nauki własnej i wykorzystywanie dobrze tego czasu,
     5. brać udział w pracy na rzecz Ośrodka i rzetelnie wywiązywać się z wszelkiego rodzaju nałożonych obowiązków,
     6. przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania Ośrodka i kontaktu z osobami z zewnątrz (wychowanek powinien stale znajdować się w zasięgu wzroku dyżurnego wychowawcy/nauczyciela; każde wyjście poza teren Ośrodka powinno odbywać się w obecności wychowawcy, a każdy wyjazd do domu powinien być uzgodniony z wychowawcą i potwierdzony wydaniem przez dyrektora przepustki za zgodą sądu),
     7. w wyznaczonym terminie powrócić z uzgodnionych wyjazdów, (każdy dzień nieusprawiedliwionego pobytu poza Ośrodkiem skutkuje skróceniem kolejnej „wyjazdówki”),
     8. przestrzegać ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00.

     

    1. Odnosić się z szacunkiem do wychowawców i innych pracowników Ośrodka, wykonywać polecenia dyrektora, wychowawców i nauczycieli.

     

    1. Chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny:
     1. przestrzegać bezwzględnego zakazu posiadania i spożywania alkoholu, posiadania
      i używania środków odurzających na terenie Ośrodka i poza nim,
     2. przestrzegać bezwzględnego zakazu posiadania oraz palenia tytoniu na terenie Ośrodka i poza nim,
     3. szanować własne ciało, nie prezentować nagości, nie dokonywać  samookaleczeń (w tym także nie wykonywać tatuaży),
     4. dbać o właściwy wygląd (higiena osobista - codzienna toaleta np. mycie zębów, wieczorna kąpiel, codzienne pranie bielizny osobistej, odpowiednia fryzura, brak kolczyków, schludny ubiór),
     5. nosić ubranie czyste, wyprane, niepodarte, strój adekwatny do okoliczności oraz odpowiedni do warunków atmosferycznych,
     6. podczas zajęć edukacyjnych oraz praktycznych posiadać odpowiedni strój oraz odpowiednie obuwie.
    2. Dbać o ład, porządek oraz mienie Ośrodka, własne i innych:
    1. troszczyć się o wyposażenie i pomieszczenia Ośrodka, nie niszczyć sprzętu,
    2. dbać o ład i estetyczny wygląd pokoju sypialnego,
    3. pieniądze i inne wartościowe rzeczy przechowywać w depozycie u wychowawcy.

     

    1. Współuczestniczyć w tworzeniu atmosfery domu rodzinnego:
    1. tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i życzliwości, przeciwstawiać się objawom „drugiego życia”,
    2. nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują sprawując opiekę nad młodszymi i słabszymi kolegami,
    3. przeciwstawiać się objawom brutalności i wulgarności,
    4. dbać o poprawność i czystość języka ojczystego, nie przeklinać.

     

    1. Dostosować się do zarządzeń dyrektora, bieżących ustaleń Rady WWD, poleceń wychowawców i propozycji Samorządu Uczniowskiego.

     

    §2  Wychowankom przysługuje nagroda za sumienne wypełnianie regulaminu i poprawną postawę społeczną w postaci:

    1. pochwały wobec grupy wychowawczej,
    2. wyróżnienie na spotkaniu wobec wszystkich wychowanków placówki,
    3. wycieczek i wyjazdów nagrodowych,
    4. nagrody rzeczowe, pieniężne, dyplomy, przepustka nagrodowa,
    5. listy pochwalne do rodziców, opiekunów, sądu w jurysdykcji, której znajduje się wychowanek,
    6. wystąpienie do sądu o zmianę środka wychowawczego.

     

    § 3 Wychowanek może zostać ukarany za łamanie regulaminu i niepoprawną postawę społeczną w postaci:

     1. udzielenie indywidualnego upomnienia  przez wychowawcę,
     2. przydzielenie dodatkowego dyżuru porządkowego,
     3. udzielenie upomnienia podczas społeczności grupy - społeczności internatu,
     4. skrócenie okresu przepustki,
     5. odebranie przepustki,
     6. pozbawienie  przywilejów zgodnie z kartą konsekwencji wychowawczych (załącznik nr 2),
     7. rozmowa ostrzegawcza z notatką służbową - ostrzeżenie dyrektora Ośrodka,
     8. nagana dyrektora z utratą przywilejów (nagana wysyłana jest do sądu wychowanka oraz opiekuna prawnego lub placówki sprawującej pieczę zastępczą),
     9. przeniesienie do innego MOW.

     

    § 4 Wychowanek ma prawo do:

    1. poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia opieki wychowawczej,
    2. życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia, wychowania
     i resocjalizacji, uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
    3. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań z poszanowaniem prawa, zachowaniem zasad kultury i poszanowaniem godności innych osób,
    4. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
    5. uzyskania przepustki do domu na zasadach ustalonych przez dyrektora,
    6. podejmowania niektórych decyzji związanych z funkcjonowaniem Ośrodka poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego,
    7. zrzeszania się w organizacjach i grupach młodzieżowych działających w Ośrodku,
    8. korzystania z praktyk religijnych i praw wynikających z pełnego poszanowania wolności religijnej,
    9. korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa, terapii pedagogicznej i psychologicznej,
    10. korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka,
    11. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie Ośrodka,
    12. odwiedzania i przyjmowania odwiedzin członków rodziny, jeśli nie ma przeciwwskazań sądu oraz po uzyskaniu zgody dyrektora Ośrodka,
    13. telefonicznego kontaktu z rodziną w czasie wyznaczonym wg ramowego planu dnia
     (wychowanek ma prawo do jednego telefonu w tygodniu na koszt Ośrodka),
    14. złożenia pisemnego zażalenia do dyrektora dotyczącego funkcjonowania Ośrodka, w tym odwołania od zastosowanych kar wynikających z nieprzestrzegania regulaminu Ośrodka,
    15. złożenia wniosku do dyrektora Ośrodka o zmianę patrona, zmianę grupy wychowawczej, zmianę ośrodka,
    16. przedstawienia swoich sugestii dot. wystroju pokoju sypialnego.

     

    § 5 Wychowanek ma kategoryczny zakaz:

    1. posiadania ostrych przedmiotów (noże, maszynki do golenia, nożyczki) oraz wszelkich przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu własnemu jak i innych,
    2. posiadania lekarstw przy sobie (tabletki, maści, syropy),
    3. posiadania i używania różnego rodzaju suplementów diety (w tym odżywek kulturystycznych),
    4. posiadania i zażywania wyrobów tytoniowych (w tym również e-papierosy),
    5. posiadania i picia kawy oraz napojów energetycznych,
    6. posiadania przy sobie pieniędzy, oraz kart płatniczych (jedynie w depozycie),
    7. posiadania w pokojach obrazków, plakatów o charakterze: pornograficznym, propagującym narkomanię, propagujące nienawiść do organów bezpieczeństwa państwa lub propagujące ustroje totalitarne,
    8. posiadania i uwidaczniania odzieży na których widnieją: treści pornograficzne, symbole propagujące narkomanię, propagujące nienawiść do organów bezpieczeństwa państwa lub propagujące ustroje totalitarne,
    9. posiadania i korzystania ze sprzętu, który dysponuje możliwością nagrywania dźwięku oraz obrazu,
    10. korzystania ze smartfonów, zegarków (smartwatch),  tabletów,
    11. wymuszania wymiany lub sprzedaży obuwia, odzieży oraz innych wartościowych przedmiotów,
    12. posiadania produktów chemicznych tj. środków czystości (płyny do prania, płukania, proszki do prania, płyny do mycia podłóg, płyny do mycia urządzeń sanitarnych, odświeżaczy powietrza oraz dezodorantów, wód toaletowych, wód po goleniu, perfum,
    13. przebywania na innych grupach wychowawczych,
    14. używania maszynki do strzyżenia włosów,
    15. wynoszenia naczyń ze zmywaka i aneksów kuchennych, które są własnością Ośrodka (kubki, talerze, dzbanki, sztućce) i przetrzymywania ich w pokojach,
    16. przebywania, wchodzenia do pomieszczeń wychowawców, pokoi gościnnych, pomieszczeń gospodarczych,
    17. przeglądania dokumentacji prowadzonej przez wychowawców,
    18. wnoszenia do szkoły odtwarzaczy muzyki.

     

    §6 Przywileje wychowanka Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu 
     

    1. możliwość korzystania z kafejki internetowej,
    2. możliwość reprezentowania Ośrodka podczas zawodów sportowych, konkursów, itp.,
    3. możliwość uczestniczenia w wycieczkach nagrodowych,
    4. dokonywania zakupów przez Internet,
    5. urlopowania do domu rodzinnego,
    6. krótkotrwała przepustka podczas odwiedzin opiekuna w Ośrodku,
    7. możliwość dokonywania zakupów w soboty (w sklepie z wychowawcą),
    8. możliwość rozpoczęcia kursu prawa jazdy,
    9. możliwość gry na konsoli do gier,
    10. możliwość udziału w projekcie Biuro Kariery i Rozwoju,
    11. możliwość wydłużenia czasu korzystania z telefonu komórkowego w okresie weekendu,
    12. możliwość korzystania z telefonu komórkowego w czasie wyznaczonym w ramowym planie dnia (30 min).

     

    §7 Łamanie, nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje informowaniem sądu
    o negatywnych zachowaniach.

     

    §8 Salezjański Ośrodek Wychowawczy, a co za tym idzie żaden z pracowników Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Ośrodku po samowolnym oddaleniu się wychowanka. Ośrodek nie odsyła rzeczy wychowankom. W ciągu 30 dni należy je odebrać osobiście lub przez opiekuna prawnego.

     

    §9 Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygania spraw związanych z niniejszym regulaminem.

     

    Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ramowego planu dnia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Karty Konsekwencji wychowawczych, który stanowi załącznik nr 2.

     

    Regulamin zatwierdzono dn. 28.02.2022 r.                                                                                   

    Zatwierdził Dyrektor MOW-46
     

    Imię i nazwisko wychowanka: ……………………………………

    Zapoznałem się i akceptuję:

    Podpis wychowanka…………………………………

     

    W obecności:  ……………………………………………………………

    (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

     

     

    Załącznik nr. 1 do Regulaminu SOW w Trzcińcu

     

    PLAN DNIA POWSZEDNIEGO  INTERNAT – PAŁAC

    Godzina

    Czynności według planu dnia

    6.00

    Pobudka

    6.30

    Apel, modlitwy poranne, śniadanie

    7.00

    Porządki w pokojach, przygotowanie się do szkoły

    7.20

    Wyjście do szkoły

    7.50

    Apel w szkole

    8.00 – 14.00

    Zajęcia według planu lekcji lub planu internatu

    14.00 – 19.00

    Zajęcia według planu lekcji lub planu internatu

    13.55

    Apel szkolny, powrót do Bursy, Pałacu

    14.45

    Obiad

    15.30

    Zajęcia zorganizowane z wychowawcą, praca na rzecz domu/rekreacja czynna/nauka własna

    16.30

    Zajęcia zorganizowane z wychowawcą, rekreacja/nauka własna/praca na rzecz domu

    17.30

    Zajęcia zorganizowane z wychowawcą,  praca na rzecz domu/nauka własna/rekreacja

    18.20

    Kolacja

    18.50

    Wiadomości w TV

    19.20

    Modlitwy wieczorne i słówko salezjańskie

    19.30

    Zajęcia świetlicowe zorganizowane z wychowawcą

    20.00

    Toaleta wieczorna

    20.30 – 21.00

    Kontakt telefoniczny z rodziną

    21.00 -21.30

    Spotkanie społeczności grupy lub domu

     

     

    PLAN DNIA POWSZEDNIEGO  INTERNAT – LOTNISKO

    Godziny

    Czynności według planu dnia

    6.30

    pobudka

    7.00

    Apel, modlitwy poranne, śniadanie

    7.25

    Porządki w pokojach, przygotowanie do szkoły

    7.40

    Zbiórka i wyjście do szkoły

    7.50

    Apel w szkole

    8.00 – 14.00

    Zajęcia według planu lekcji lub planu internatu

    14.00 – 19.00

    Zajęcia według planu lekcji lub planu internatu

    13.50

    Apel szkolny

    14.15

    Obiad

    15.00

    Zajęcia zorganizowane z wychowawcą, praca na rzecz domu/rekreacja czynna/nauka własna

    16.00

    Zajęcia zorganizowane z wychowawcą rekreacja/nauka własna/praca na rzecz domu

    17.00

    Zajęcia zorganizowane z wychowawcą, praca na rzecz domu/nauka własna/rekreacja

    18.20

    Kolacja

    18.50

    Wiadomości w TV

    19.20

    Modlitwy wieczorne i słówko salezjańskie

    19.30

    Zajęcia świetlicowe zorganizowane z wychowawcą

    20.00

    Toaleta wieczorna

    21.00 – 21.30

    Spotkanie społeczności grupy lub domu

    22.00

    Cisza nocna

     

     

     

    PLAN DNIA NA SOBOTĘ NA LOTNISKU I PAŁACU

    Godziny

    Czynności według planu dnia

    8.00

    Pobudka

    8.30

    Modlitwy poranne, śniadanie

    9.00 – 14.00

    Praca na rzecz domu, zajęcia grupowe z wychowawcą, przygotowanie obiadu

    14.00

    Obiad

    15.00 – 18.20

    Zajęcia grupowe z wychowawcą

    18.20

    Kolacja

    18.50

    Wiadomości w TV

    19.20

    Modlitwy wieczorne i słówko salezjańskie

    19.30

    Zajęcia świetlicowe zorganizowane  z wychowawcą

    20.00

    Toaleta wieczorna

    20.30 – 21.00

    Kontakt telefoniczny z rodziną

    21.00 – 21.30

    Spotkanie społeczności grupy lub domu

    22.00

    Cisza nocna

     

     

    PLAN DNIA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA  NA LOTNISKU I PAŁACU

     

    Godziny

    Czynności według planu dnia

    8.00

    Pobudka

    8.30

    Msza Święta (konferencja salezjańska)

    9.15

    Śniadanie

    10.00 – 14.00

    Zajęcia grupowe z wychowawcą, przygotowanie obiadu

    14.00

    Obiad

    15.00 – 18.20

    Zajęcia grupowe z wychowawcą, przygotowanie kolacji

    18.20

    Kolacja

    18.50

    Wiadomości w TV

    19.20

    Modlitwy wieczorne, słówko salezjańskie

    19.30

    Zajęcia świetlicowe zorganizowane z wychowawcą

    20.00

    Toaleta wieczorna

    20.30 – 21.00

    Kontakt telefoniczny z rodziną

    21.00 – 21.30

    Spotkanie społeczności grupy lub domu

    22.00

    Cisza nocna

     

     

     

         

    Załącznik nr 2 do Regulaminu Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w MOW-46

    Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu przez wychowanka                                                                                                                                                                           

    Dokonany czyn

    Odniesienie w regulaminie

    Konsekwencja prawna

    Konsekwencja wychowawcza

    Czas trwania

    Przeklinanie (wulgarność)

    §1 Pkt. 2        §1 Pkt. 5        §1 Pkt. 5 A     §1 Pkt. 5 C      §1 Pkt. 5 D

    Informacja zawarta w opinii

    dyżury porządkowe                                                       zabrany przywilej

    odebrane przywilej od 1 do 14 dni                           odebrane przywileje od 1 do 14 dni

    Używanie odtwarzaczy muzyki podczas drogi do szkoły oraz drogi ze szkoły do internatu

    §5 Pkt. R

    Informacja zawarta w opinii     

    utrata sprzętu muzycznego

    do końca danego roku szkolnego

    Kradzież

    §1 Pkt. 5        §5 Pkt. K

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    odebrany przywilej                                                     odebrane przywileje

    odebrane przywilej od 1 do 14 dni                           odebrane przywileje od 1 do 14 dni

    Posiadanie pieniędzy, kart płatniczych ( z wykluczeniem depozytu u wychowawcy)

    §1 Pkt 4 C       §5 Pkt. F

    informacja w opinii

    Złożenie środka płatności do depozytu

    środek płatności oddany wychowankowi podczas wyjazdu na urlopowanie lub przekazanie opiekunowi prawnemu

    Posiadanie nielegalnego telefonu komórkowego lub smartwacha

    §5 Pkt. J

    informacja w opinii

    odebrane przywileje                     urządzenie złożone do depozytu

    odebrane przywileje na okres dwóch tygodni  do końca danego roku szkolnego

    Zakłócanie ciszy nocnej

    §1 Pkt. 1 H

    informacja w opinii

    dyżury porządkowe                                               odebrany przywilej                                                 odebrane przywileje

    odebrane przywilej od 1 do 14 dni                           odebrane przywileje od 1 do 14 dni

    Zniszczenie mienia

    §1 Pkt. 4       §1 Pkt. 4 A §1Pkt. B

    wystawienie noty obciążeniowej             informacja w opinii

      wstrzymane urlopowanie

    do czasu pokrycia kosztów naprawy                                  

    Dokonanie samookaleczenia w placówce (tatuaż)

    §1 Pkt. 3 C      §5 a

    informacja do sądu     informacja w opinii

    odebrane przywileje

    odebrane przywileje od 1 do 14 dni                          

    Posiadanie lub używanie alkoholu

    §1 Pkt. 3         §1 Pkt. 3 A

    Informacja do sądu.     informacja w opinii

    nagana dyrektora

    nagana dyrektora od 7 do 28 dni

    Niepowrót z urlopowania

    §1 Pkt. 1 G

    Informacja do sądu.     informacja w opinii

    odebrana ilość dni niepowrotu przy następnym urlopowaniu                                                           wstrzymanie kolejnego urlopowania

    liczba dni nieobecności nieusprawiedliwionej

    Oddalenie z placówki

    §1 Pkt. 1 F

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    zabrane przywileje

    do 14 dni od chwili powrotu

    Ucieczka z placówki

    §1 Pkt. 1 F

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    zabrane przywileje

    14 dni od chwili powrotu

    Kradzież z pomieszczeń pracowniczych

    §5 Pkt. P

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    nagana dyrektora                                                       zmiana placówki w trybie wychowawczym

    nagana dyrektora od 7 do 28 dni

    Posiadanie lub zażywanie środków odurzających

    §1 Pkt. 3         §1 Pkt. 3 A

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    nagana dyrektora                                                       zmiana placówki w trybie wychowawczym

    nagana dyrektora od 7 do 28 dni

    Pobicie

    §1 Pkt. 5       §1 Pkt. 5 A    §1 Pkt. 5 B    §1 Pkt. 5 C

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    odebrane przywileje                                                   nagana dyrektora                                                        zmiana placówki w trybie wychowawczym

    odebrane przywileje od 1 do 14 dni                            nagana dyrektora od 7 do 28 dni

    Bójka

    §1 Pkt. 5       §1 Pkt. 5 A    §1 Pkt. 5 B    §1 Pkt. 5 C

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    odebrane przywileje                                                  nagana dyrektora                                                       zmiana placówki w trybie wychowawczym

    odebrane przywileje od 1 do 14 dni                            nagana dyrektora od 7 do 28 dni

    Znieważenie pracownika SOW

    §1 Pkt. 5       §1 Pkt. 5 A    §1 Pkt. 5 C    §1 Pkt. 5 D

    zawiadomienie sądu, zawiadomienie policji informacja w opinii

    nagana dyrektora                                                       zmiana placówki MOW

    nagana dyrektora od 7 do 28 dni

             

     

  • Kontakty

   • Salezjański Ośrodek Wychowawczy "Dom Młodzieży" im. św. Jana Bosko w Trzcińcu
   • mow-46@wp.pl, dyrektor.mow46@gmail.com, wicedyrektor.mow46@gmail.com
   • Biuro/szkoła tel 943758726, 943754826 fax 943754826 Internat nr. 1 943753257 Internat nr. 2 943751989 telefon do dyżurnego 539548899
   • Trzciniec 25 78-550 Czaplinek Poland
  • Logowanie